Wednesday, July 29, 2009

20090614 Biển Đông Máu Lệ_Senkaku 05

Senkaku 05
Chuỗi ngọc trai của tộc Hán, hay là “chuỗi đầu lâu!?”.
Updated Chinese String of Pearls


http://www.marinebuzz.com/marinebuzzuploads/WeekendViewUpdatedChineseStringofPearls_AC3/Chinese_string_of_pearls.jpg
http://hgworld.blogspot.com/2009/01/string-of-chinese-pearls.html
http://blog.usni.org/?p=681

No comments:

Post a Comment