Sunday, July 19, 2009

Biên Giới Cột Mốc Cập Nhật. 03

Cột mốc 837_2001
near Nà Pài (2), Cao Bằng (Vietnam)
22° 50' 31.70" N 106° 44' 37.04" E


http://static.panoramio.com/photos/original/20645755.jpg
http://www.panoramio.com/photo/20645755
03

No comments:

Post a Comment