Sunday, July 19, 2009

Biên Giới Cột Mốc Cập Nhật 05

Cột mốc 838_2001
near Bản Thang, Cao Bằng (Vietnam)
22° 50' 23.87" N 106° 44' 42.10" E


No comments:

Post a Comment