Sunday, July 19, 2009

Biên Giới Cột Mốc Cập Nhật 08

1 km from Thanh Thủy (Vietnam)
22° 56' 21.36" N 104° 50' 57.83" E
LÃO SƠN - HÀ GIANG (WaterLoo - Việt nam)


http://static.panoramio.com/photos/original/22058712.jpg
http://www.panoramio.com/photo/22058712
08

No comments:

Post a Comment