Sunday, July 19, 2009

Biên Giới Cột Mốc Cập Nhật 09

Cột mốc 261_2001
1 km from Thanh Thủy (Vietnam)
22° 56' 25.34" N 104° 51' 5.24" E


No comments:

Post a Comment