Sunday, July 19, 2009

Biên Giới Cột Mốc Cập Nhật 06

Cột mốc nầy củng đã thụt sâu vào đất Việt cả trăm thước nửa, so với Google Earth।


06

No comments:

Post a Comment