Sunday, July 19, 2009

Biên Giới Cột Mốc Cập Nhật 14

Khu vực có tượng đài Lão Sơn chủ phong tại khu Ma Lù Thằng.
Lão Sơn Chủ Phong 老山主峰 22°49'50।22"N 104°40'29.96"E


14

No comments:

Post a Comment