Sunday, July 19, 2009

Biên Giới Cột Mốc Cập Nhật 04

Cột mốc mới xây lại thụt sâu vào đất Việt khoảng 15 m nửa, so với đường biên giới (đã bị thụt sâu) của Google Earth।


04

No comments:

Post a Comment