Sunday, July 19, 2009

Biên Giới Cột Mốc Cập Nhật 12

Khu vực 1509 (Lão Sơn) tại Thanh Thủy, Hà Giang।


12

No comments:

Post a Comment