Sunday, July 19, 2009

Biên Giới Cột Mốc Cập Nhật 07

Toàn cảnh ba cột mốc tại vùng Cao Bằng, khu vực thác Bản Gốc॥


07

No comments:

Post a Comment