Sunday, July 19, 2009

Biên Giới Cột Mốc Cập Nhật 11

Lão Sơn nhìn từ xa.
老山不朽
near Nieou Koun Thang (Vietnam)
22° 55' 14.77" N 104° 48' 46.81" E

No comments:

Post a Comment