Sunday, July 19, 2009

Biên Giới Cột Mốc Cập Nhật 15

Tượng đài Lão Sơn chủ phong.
老山主峰
1 km from Ma Lou Tang (Vietnam)
22° 49' 50.22" N 104° 40' 29.96" E


No comments:

Post a Comment