Sunday, July 19, 2009

Biên Giới Cột Mốc Cập Nhật 10

Ngọn núi 1509 Lão Sơn 老山
near Nieou Koun Thang (Vietnam)
22° 55' 23.88" N 104° 48' 54.85" E


No comments:

Post a Comment