Sunday, July 19, 2009

Biên Giới Cột Mốc Cập Nhật 16

C­ửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn (Tan Thanh Border gate with China)
near Nà Tồng, Lạng Sơn (Vietnam)
22° 0' 10.73" N 106° 41' 6.82" E


No comments:

Post a Comment