Tuesday, August 11, 2009

20090614 BienDongMauLe Taiwan 1

Đài Loan – Taiwan
Hạt ngọc trai thứ nhì hay cái đầu lâu thứ nhì của Trung Cộng!

Đầu thế kỷ thứ 21 từ năm 2000 cho đến năm 2008, trong hai nhiệm kỳ của Tổng Thống Chen-Shui-bian (Trần Thủy Biển), eo biển Đài Loan và Trung Cộng là điểm nóng trong vùng Đông Nam Á vì chủ trương của Tổng Thống Chen-Shui-bian là muốn Đài Loan phải tách rời ra khỏi lục địa Trung Hoa vì dân Đài Loan không thuộc quyền sở hửu của Trung Hoa lục địa.
Cùng trong thời gian đó Tổng Thống Chen-Shui-bian lại cho phát triển một phong trào dân tộc Đài Loan tự quyết mà hầu hết những người dân nầy đa số lại là những dân tộc người miền núi chứ không phải là những dân đô thị.
Tại sao Tổng Thống Chen-Shui-bian lại cho phát động phong trào tách rời Trung Hoa lục địa trong hai nhiệm kỳ của ông?
Động lực nào đã thúc đẩy ông làm việc nầy?
Để hiểu rõ điều nầy có lẽ chúng ta cần nên hiểu sơ lược về cổ sử Đài Loan và hiện sử để những nhà nghiên cứu về chiến lược, sách lược trẻ của Việt-Nam có tầm nhìn rộng rãi hơn।


No comments:

Post a Comment