Sunday, August 23, 2009

20090822 Cao Nguyên Trung Phần Cập Nhật 03

Tọa độ căn cứ quân sự.
12°18'35.72"N 107°18'51.03"E
Trong khu nầy có một khu hình chữ nhật rất đáng được lưu ý.
Khu chử nhật 12°18'40.42"N 107°19'24.51"E
12°18'24.14"N 107°21'6.40"E
12°18'14.81"N 107°21'2.83"E
12°18'34।12"N 107°19'21.33"E


No comments:

Post a Comment