Tuesday, August 11, 2009

20090614 BienDongMauLe Taiwan 4

Những giao thương giửa Ma Ying-jeou và Hu Jing-tao càng lúc càng gần hơn và đây là sách lược của TC vì một khi chiếm đươc Đài Loan TC mới có thể thực hiện sách lược chia đôi Thái Bình Dương với Hoa Kỳ.
NavBay Jhongjheng

25° 8'49.08"N 121°47'17.27"E
25° 8'54.09"N 121°47'5.30"E
25° 8'46.94"N 121°47'8.92"E
25° 8'43.69"N 121°47'14.59"E
25° 8'38.60"N 121°47'28.28"E
25° 8'34.61"N 121°47'31.71"E
25° 8'29.52"N 121°47'35.82"E
25° 8'26.76"N 121°47'40.22"E
25° 8'33.25"N 121°47'43.32"E
25° 8'38.04"N 121°47'39.56"E
25° 8'43.31"N 121°47'34.20"E
25° 8'47.24"N 121°47'29.48"E
25° 8'45.44"N 121°47'38.51"E

Chiềm được Đài Loan TC sẽ hưởng được những quân cảng tân tiến của Đài Loan dưới đây, quân cảng Jhong jheng।


No comments:

Post a Comment