Tuesday, August 11, 2009

20090614 BienDongMauLe Taiwan 7

Xưởng tàu vận tải thứ ba của Đài Loan
Shipyard 03
25° 8'45.52"N 121°45'30.97"E
25° 8'41.31"N 121°45'33.00"E
25° 8'34.21"N 121°45'28.18"E
25° 8'30.47"N 121°45'20.43"E
25° 8'44।79"N 121°45'36.21"E

No comments:

Post a Comment