Sunday, August 23, 2009

20090822 Cao Nguyên Trung Phần Cập Nhật 04

Đồn biên phòng 793 798 có cả những giao thông hào
Tọa độ đồn biên phòng 793 798
BP 798 793 12° 2'58.26"N 106°50'52.87"E
12° 2'56.49"N 106°50'50.77"E
12° 3'0.87"N 106°50'51.56"E
12° 3'0.44"N 106°50'54.62"E
12° 2'55।98"N 106°50'53.86"E


No comments:

Post a Comment