Sunday, August 23, 2009

0090822 Cao Nguyên Trung Phần Cập Nhật 02

Khu căn cứ quân sự biên giới bao gồm cả những giao thông hào.
12°18'35।72"N 107°18'51.03"E


No comments:

Post a Comment