Tuesday, August 11, 2009

20090614 BienDongMauLe Taiwan 3

Hiệp ước hoà bình San Francisco “The San Francisco Peace Treaty”.
Kể từ 1951-1952 quân đội đồng minh và Nhật Bản đã kết thúc đệ nhị thế chiến bằng hoà ước “San Francisco Peace Treaty”, trong hoà ước nầy Nhật Bản đã trả đảo Đài Loan lại cho dân chúng Đài Loan nhưng không giao cho bất cứ một chính quyền nào cai quản, nhường quyền quyết định lại cho Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Quốc đã giao quyền quyết định chọn lựa người cầm quyền đảo nầy lại cho dân chúng Đài Loan.
Rất tiếc là dân chúng Đài Loan đã không biết và đã bò lỡ cơ hội để quyết định ai sẽ cai trị đảo nầy.
Trung Hoa Quốc Dân đảng của Tưởng Giới Thạch đã lợi dụng kẻ hở vô chủ nầy để chiếm lấy toàn đảo qua cuộc tàn sát những trí thức của đảo trong năm 1947 và cai quản đảo nầy bằng quân luật.
Mãi cho đến 1971 Liên Hiệp Quốc đã thay thế Trung Cộng vào chổ của Quốc Dân Đảng đảo Đài Loan tại Liên Hiệp Quốc. Lợi dụng cơ hội nầy Trung Cộng đã tuyên bố đảo Đài Loan thuộc quyền sở hửu của Trung Cộng qua sự thỏa thuận giửa Mỷ (Mr. Henry Kissinger) và Trung Cộng (Mao Trạch Đông) qua 1972 Shanghai Communiqué
Chế độ cai trị của Quốc Dân Đảng cuối cùng đã bị bỏ vào xọt rác năm 1987 và được kết thúc bằng cuộc bầu cử thắng thế của Cheng Shui-bian trong năm 2000-2008, rất tiếc Cheng Shui-bian có lẽ đã bị kế độc của tình báo TC để kết thúc cuộc đời chính trị trong tù, nhường lại Đài Loan cho Ma Ying-jeou (Mã Anh Cửu, truyền tôn của Mã Viện!?), người của Trung Hoa Quốc Dân Đảng.
Đường lối của Ma Ying-jeou gần đây cho thấy càng lúc càng gắn kết với TC hơn và có lẽ chỉ chờ một dịp thuận tiện nào đó sẽ tuyên bố thống nhất với Trung Hoa lục địa như thoả thuận giửa Mỹ và TC trong năm 1972 Shanghai Communiqué!
Khi điều nầy xãy ra sẽ đưa Việt-Nam vào tử lộ vì đây sẽ là dịp cho TC và Đài Loan tuyên bố toàn quyền sở hửu biển Đông của Việt-Nam, cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa, dựa theo thềm lục địa luật biển 1982, vì Đài Loan đã chiếm một số đảo tại Hoàng Sa và ngay cả Trường Sa.
Từ suy luận nầy cho chúng ta thấy việc thái thú Hà-Nội đã không khai báo với Liên Hiệp Quốc khu vực quần đảo Trường Sa là có lý do bí ẩn bên sau, nếu không nói là âm thầm gián tiếp dâng quần đảo Trường Sa cho rợ Hán.
Trong một số bài viết về Hoàng, Trường Sa đã khiến cho một số độc giả không hài lòng vì tôi đã viết như sau: “Tầu trắng hay Tầu đỏ đều là Tầu cả”, vì một số vị nầy có lẽ cho rằng Tầu trắng Đài Loan “quân tử” hơn Tầu đỏ Trung Cộng!

Dưới đây là tài liệu về việc trưng cầu dân ý vấn đề thống nhất của đảo Đài Loan do những người Mỹ gốc Hoa tổ chức.
20040318 Multilingual Poll of Chinese Americans on China-Taiwan Relations, the Taiwan Presidential Election and U.S. Policy Toward China
http://news.newamericamedia.org/news/view_article.html?article_id=fdf8e26152bd957a719bfca3ccd4f871
http://www.ncmonline.com/media/pdf/polls/taiwan_summary.pdf
http://www.ncmonline.com/media/pdf/polls/taiwan_toplines.pdf

Sách lược biển Đông của rợ Hán rất rõ ràng. Những viên ngọc ”pearls” kế tiếp của TC sẽ cho chúng ta thấy điều đó.

基隆嶼碼頭 (dock of the Kee-Lung Island)
3 km from Niu-ch'ou-ling, T'ai-wan (Taiwan)
25° 11' 27.39" N 121° 47' 6.13" E

Kee-Lung Island 25°11'25.05"N 121°46'59.80"E
25°11'25.81"N 121°46'59.55"E
25°11'25.62"N 121°47'1.03"E
25°11'25.58"N 121°47'3.18"E
25°11'27.11"N 121°47'3.79"E
25°11'27.71"N 121°47'10.74"E
25°11'24.79"N 121°47'9.21"E
http://static.panoramio.com/photos/original/15980910.jpg
http://www.panoramio.com/photo/15980910

Đảo Kee-Lung, trạm tiền tiêu của Đài Loan।

No comments:

Post a Comment