Sunday, August 23, 2009

20090822 Cao Nguyên Trung Phần Cập Nhật 09.

Xem kỷ không ảnh dưới đây chúng ta sẽ thấy những đóm trắng hình tròn (launch pads) gôm lại theo hình lục giác hay ngũ giác, đây có thể sẽ là nơi các phi đạn cơ động sẽ được dựng lên।


No comments:

Post a Comment