Tuesday, August 11, 2009

20090614 BienDongMauLe Taiwan 14

Sự căng thẳng giửa TC và Đài Loan chỉ là một màng múa rối của cả hai phiá đề cùng nhau hợp tác phát triển “chủ nghiã con trời” của Hán tộc. Vì chỉ có như thế TC mới có cớ tạo những hàng rào phòng thủ dọc ven biền.
20090302 One more brick in the roadway to unification
http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2009/03/02/2003437406
Từ phi đạn cho đến những dàn radar loại OTH-SW, loại Sea base X-band của TC

No comments:

Post a Comment