Sunday, August 23, 2009

20090822 Cao Nguyên Trung Phần Cập Nhật 06

Đây có thể là những dàn phi đạn cơ động dự phòng có thể di chuyển đi bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào.
20090823 MisTC PhiDanTC
Phi đạn TC? 12° 6'46.88"N 106°53'12.41"E
12° 6'46.75"N 106°53'11.45"E
12° 6'46.56"N 106°53'12.09"E
12° 6'46.30"N 106°53'8.81"E
12° 6'45.53"N 106°53'8.19"E
12° 6'45.36"N 106°53'7.30"E
12° 6'45.19"N 106°53'6.85"E
12° 6'45.29"N 106°53'6.45"E
12° 6'45.31"N 106°53'6.16"E
12° 6'47.11"N 106°53'13.52"E
12° 6'47.23"N 106°53'13.80"E
12° 6'47.39"N 106°53'14.42"E
Có thể là phi đạn cơ động của TC।


No comments:

Post a Comment