Sunday, August 23, 2009

20090822 Cao Nguyên Trung Phần Cập Nhật 18

Những kiến trúc đồ sộ đã hoàn tất cho ai ở?
12° 5'42।51"N 107°28'49.02"E


No comments:

Post a Comment