Tuesday, August 11, 2009

20090614 BienDongMauLe Taiwan 5

Xưởng đóng tàu của Đài Loan có khả năng đóng cả tàu ngầm.
Shipyard 01

24°35'53.82"N 121°51'26.90"E
24°36'14.72"N 121°51'58.51"E
24°36'3.06"N 121°52'16.09"E
24°36'5.41"N 121°52'31.79"E
24°35'47.68"N 121°52'23.57"E
24°35'8.03"N 121°52'2.50"E
24°35'22.73"N 121°51'56.50"E
24°35'40.80"N 121°51'51.70"E
24°35'45।57"N 121°51'36.17"E


No comments:

Post a Comment