Sunday, August 23, 2009

20090822 Cao Nguyên Trung Phần Cập Nhật 12

Hai phi đạn 7 và + 10 có thể bao gồm cả launch pads.

phi đạn 7? 12° 0'5.96"N 107°24'9.47"E
phi đạn 10? 11°59'55।22"N 107°24'9.68"E


No comments:

Post a Comment