Sunday, August 23, 2009

20090822 Cao Nguyên Trung Phần Cập Nhật 01

20090822 Cao Nguyên Trung Phần Cập Nhật 01

Những diễn biến tại Cao Nguyên Trung Phần hiện nay là mối lo hàng đầu của dân tộc Việt-Nam vì thế những không ảnh dưới đây là những hình ảnh cập nhật mớii nhất nhưng vẫn phải được kiểm chứng lại từ trong nước.
Toàn khu đáng được lưu ý।


No comments:

Post a Comment