Sunday, August 23, 2009

20090822 Cao Nguyên Trung Phần Cập Nhật 13

Khu Dak Lung và những ô vuông kỳ lạ!
12° 9'37।08"N 107°25'39.17"E


No comments:

Post a Comment