Tuesday, August 11, 2009

20090614 BienDongMauLe Taiwan 8

Những kho nhiên liệu cùng cảng hàng hải tân tiến của Đài Loan।


Add Image

No comments:

Post a Comment