Sunday, August 23, 2009

20090822 Cao Nguyên Trung Phần Cập Nhật 11

phi đạn 4? 12° 1'6.13"N 107°24'56.83"E
phi đạn 5? 12° 1'0.20"N 107°24'57.20"E

Hai phi đạn 4 và 5 có thể là những launch pads


No comments:

Post a Comment