Sunday, August 23, 2009

20090822 Cao Nguyên Trung Phần Cập Nhật 08

Trong khu tam giác dưới đây có rất nhiều điều cần phải được dân tộc Việt-Nam trong nước kiểm chứng.
Trong khu tam giác Dak Lung - Kiến Đức – Dak Ru có thể có những dàn phóng phi đạn của TC।


No comments:

Post a Comment