Tuesday, August 11, 2009

20090614 BienDongMauLe Taiwan 6

Xưởng đóng tàu vận tải hạng nặng của Đài Loan.
Shipyard 02

25° 9'14.95"N 121°45'42.33"E
25° 9'28.96"N 121°45'35.58"E
25° 9'33.38"N 121°45'33.96"E
25° 9'35।37"N 121°45'31.52"E

No comments:

Post a Comment