Sunday, August 23, 2009

20090822 Cao Nguyên Trung Phần Cập Nhật 10.

Các tọa độ phi đạn.
phi đạn 1? 12° 1'57.36"N 107°25'41.73"E
phi đạn 2? 12° 1'46.93"N 107°25'21.18"E
phi đạn 3? 12° 1'44.83"N 107°25'55.45"E

Riêng những khoanh trắng khu phi đạn 2 có thể là những launch pads


No comments:

Post a Comment