Sunday, September 6, 2009

Biển Đông Máu Lệ - Hải Nam 32

Đảo Cây Sea Base X Band 03 16°50'39.56"N 112°20'48.20"E
Đảo Cây Sea Base X Band 04 16°50'39.88"N 112°20'48.30"E


No comments:

Post a Comment