Sunday, September 6, 2009

Biển Đông Máu Lệ - Hải Nam 19

Với khả năng nầy cả hai loại chiến đấu cơ trên có khả năng hoạt động trên toàn khu vực Đông Dương, Philippines, Mã Lai, Nam Dương.


Như thế vẩn chưa đủ TC còn trang bị cho phi trường Siuxi tại Quảng Đông ít nhất là 3 phi đoàn Flanker, 2 căn cứ phi đạn loại HQ-2 tại Suicheng.
OTH-SW 18°40'57.36"N 109°10'3.95"E
Đường hầm ? 18°40'59.58"N 109°10'55.12"E
Airport ? 18°41'47.71"N 109°11'0.90"E
Radar 18°52'44.21"N 109°23'42.99"E
18°52'43.93"N 109°23'42.68"E
18°52'43.70"N 109°23'43.19"E
Mild base? 18°33'6.65"N 109°33'29.02"E
Phi đạo cho UAV ? 18°33'8.71"N 109°32'48.35"E
UAV Hangar? 18°33'2.47"N 109°32'50.18"E
Mil base 1? 18°31'58.04"N 109°27'53.37"E
Mil base 2? 18°32'28.59"N 109°26'18.05"E
Mil base 3? 18°32'18.78"N 109°25'39.37"E
Mil base 4? 18°31'49.33"N 109°25'31.81"E
Phi đạn phòng thủ? 19°56'34.62"N 110°15'48.95"E
Nhiên liệu 19°43'24.67"N 109°10'47.94"E
Tiếp liệu 21°22'53.52"N 110°12'58.11"E

No comments:

Post a Comment