Sunday, September 6, 2009

Biển Đông Máu Lệ - Hải Nam 27

Khu vực phi trường Mông Tự với đủ loại phi cơ tại ba khu vực nhà chứa khác nhau tại ba nơi khác nhau.

No comments:

Post a Comment