Sunday, September 6, 2009

Biển Đông Máu Lệ - Hải Nam 22

Những phi đạn cơ động HQ-2 tại khu vực Suicheng, Quảng Đông.

No comments:

Post a Comment