Sunday, September 6, 2009

Biển Đông Máu Lệ - Hải Nam 16

Một khu vự khác trong phi trường trên đảo.


No comments:

Post a Comment