Sunday, September 6, 2009

Biển Đông Máu Lệ - Hải Nam 04

Hai hàng phi đạn JL-2 đã được mở nắp.


No comments:

Post a Comment