Sunday, September 6, 2009

Biển Đông Máu Lệ - Hải Nam 08

Căn cứ hải quân TC tại Sanya đảo Hải Nam.

Sanya 1 18°11'1.79"N 109°41'1.92"E
Sanya 2 18°11'19.27"N 109°41'24.05"E
18°11'15.37"N 109°41'33.77"E
Sanya 3 18°12'10.14"N 109°41'40.71"E
18°12'12.74"N 109°41'40.18"E
Sanya 4 18°12'41.53"N 109°41'13.24"E
18°12'47.79"N 109°41'11.44"E
18°12'35.25"N 109°41'14.89"E
18°12'41.80"N 109°41'19.61"E
18°12'42.20"N 109°41'21.61"E
Sanya 5 18°13'4.14"N 109°41'29.02"E
18°13'8.46"N 109°41'38.30"E
18°13'11.81"N 109°41'32.00"E
Sanya 6 18°13'43.16"N 109°40'58.14"E
18°13'47.13"N 109°40'40.19"E
18°14'13.18"N 109°41'8.72"E
18°14'16.75"N 109°40'59.86"E
18°14'24.35"N 109°40'48.64"E
18°14'25.81"N 109°40'41.22"E
18°14'24.04"N 109°40'36.01"E
18°14'21.02"N 109°40'34.94"E
18°14'23.02"N 109°40'29.57"E
18°14'11.39"N 109°40'46.12"E
Sanya 7 18°12'26.52"N 109°39'53.42"E
18°12'16.02"N 109°39'57.34"E


No comments:

Post a Comment