Sunday, September 6, 2009

Biển Đông Máu Lệ - Hải Nam 06

Phi đạn JL-2 tại xưởng sàn xuất của TC – ARMT
Academy of Rocket Motors Technology - ARMT
http://www.globalsecurity.org/wmd/world/china/armt.htm


No comments:

Post a Comment