Sunday, September 6, 2009

Biển Đông Máu Lệ - Hải Nam 05

Phi đạn JL-2 của TC có ba tầng đốt nhiên liệu để đủ sức mang 3 hay 4 đầu đạn nguyên tử có trọng lượng 90 kiloton (kt) hay 1 đầu đạn từ 250 cho đến 1,000 kilo ton đi xa đến 8,000 km, do hảng Academy of Rocket Motors Technology - ARMT của TC sản xuất.
Hiện nay TC có ít nhất là 3 chiếc loại nầy với 36 phi đạn JL-2 có thế mang hằng trăm đầu đạn nguyên tử.

Academy of Rocket Motors Technology - ARMT
http://www.globalsecurity.org/wmd/world/china/armt.htm


No comments:

Post a Comment