Sunday, September 6, 2009

Biển Đông Máu Lệ - Hải Nam 29

Bản tuyên bố chủ quyền của TC tại Hoàng Sa.http://bbs.outdoors.com.cn/attachment/Mon_0601/47_31655.jpg

No comments:

Post a Comment