Sunday, September 6, 2009

Biển Đông Máu Lệ - Hải Nam 14

Có thể là SU-30 và Mig của Nga Sô sản xuất.


No comments:

Post a Comment