Sunday, September 6, 2009

Biển Đông Máu Lệ - Hải Nam 07

Căn cứ Xiaodong Bay cùng với những tọa độ của các căn cứ hải quân tại Hải Nam.

Xiaodong bay 1 18°13'11.65"N 109°32'31.80"E
Xiaodong bay 2 18°13'12.71"N 109°32'12.91"E
Xiaodong bay 3 18°13'23.02"N 109°31'57.43"E
18°13'17.96"N 109°32'1.05"E
Xiaodong bay 4 18°14'2.65"N 109°32'49.18"E
18°14'5.44"N 109°32'51.65"E
Xiaodong bay 5 18°13'41.27"N 109°33'8.22"E
18°13'42.51"N 109°33'8.54"E
18°13'43.84"N 109°33'9.92"E
18°13'39.56"N 109°33'9.75"E
18°13'38.32"N 109°33'8.17"E
18°13'42.87"N 109°33'7.45"E
Xiaodong bay 6 18°13'33.54"N 109°32'50.39"E
18°13'36.24"N 109°32'53.73"E
18°13'33.87"N 109°32'56.11"E
18°13'30.95"N 109°32'53.38"E
18°13'29.17"N 109°32'46.45"E
18°13'26.66"N 109°32'44.60"E
18°13'24.45"N 109°32'42.82"E
Xiaodong bay 7 18°13'24.06"N 109°33'9.55"E


No comments:

Post a Comment