Sunday, September 6, 2009

Biển Đông Máu Lệ - Hải Nam 23

Căn cứ HQ-2 đang được xây dựng phát triển.


No comments:

Post a Comment