Sunday, September 6, 2009

Biển Đông Máu Lệ - Hải Nam 13

Mig-29 của Nga Sô có thể đã được cải biến và chế tạo tại TC.


No comments:

Post a Comment