Sunday, September 6, 2009

Biển Đông Máu Lệ - Hải Nam 11

Hệ thống OTH-SW (EWR) trên đảo.


No comments:

Post a Comment