Sunday, September 6, 2009

Biển Đông Máu Lệ - Hải Nam 10

Radar trên đảo Hải Nam tương tự như loại sea base x-band (EWR).
Radar 18°52'44.21"N 109°23'42.99"E
18°52'43.93"N 109°23'42.68"E
18°52'43.70"N 109°23'43.19"E


No comments:

Post a Comment